Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z § 6 ust. 3 uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zadań
z zakresu sportu. (Dz.Urz.Województwa Wlkp. z 2011 roku, Nr 85, poz. 1461)BUKOS NOWY BELECIN

- Rozwój wszelkich inicjatyw lokalnych w zakresie tworzenia grup aktywnego spędzania czasu (narciarstwo biegowe) 7.500,00 zł

- Rozwój sportu dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo 7.500,00 zł
------------------------------------------------
RAZEM 15.000,00 złUKS PIAST NOWY BELĘCIN

- Rozwój sportu dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo 6.000,00 zł


JUNIOR DROBNIN

- Działalność sportowa na terenie Gminy Krzemieniewo 10.000,00 zł 


UKS ORLIK PAWŁOWICE

- Rozwój sportu, dzieci i młodzieży w tym uzdolniono sportowo 6.000,00 zł 


KUK – SON PAWŁOWICE

-Szkolenie sportowe Taekwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży szkolnej uzdolnionej sportowo. Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie gminy Krzemieniewo, Powiatu i Województwa na zawodach sportowych w kraju i zagranicą 7.500,00 zł

-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach Gminy Krzemieniewo. Organizacja zajęć ruchowych Taekwondo z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Kształtowanie potrzeby aktywności fizycznej i sportowej w przyszłości. 7.500,00 zł 
---------------------------------------------------------
RAZEM 15.000,00 zł


Wójt Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula